Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

Zasady udzielania zniżek organizacyjnych PTTK

§1

Zniżki organizacyjne przysługują członkom PTTK. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić w drodze porozumienia na zasadach wzajemności, udzielanie zniżek organizacyjnych PTTK członkom organizacji krajowych i zagranicznych.

§2
 1. Podstawowe zniżki organizacyjne PTTK w wysokości 20% z tytułu członkostwa w PTTK dotyczą cen usług noclegowych w schroniskach PTTK i w ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK. Przez schroniska PTTK rozumie się obiekty określone Uchwałą 100/97 z 14.02.1997 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić dodatkowe zniżki za usługi noclegowe w innych obiektach niż schroniska PTTK, ustalając zarazem maksymalną wysokość zniżki i zasady ich udzielania.
§3
 1. Zniżki organizacyjne przysługują tylko osobom fizycznym.
 2. W przypadku gdy jednej osobie przysługują zniżki z różnych tytułów, nie podlegają one sumowaniu.
 3. Nie podlegają też sumowaniu ze zniżkami organizacyjnymi, zniżki handlowe uzyskiwane przez członka PTTK z tytułu posiadania "Karty Rabatowej PTTK".
§4
 1. Podstawowa zniżka organizacyjna w schroniskach PTTK z tytułu członkostwa w PTTK w wysokości 20% przysługuje po opłaceniu rocznej składki członka PTTK i otrzymaniu "Karty Rabatowej PTTK".
 2. Zniżki w wysokości 30% przysługują w schroniskach PTTK, członkom PTTK:
 • odznaczonym Srebrną Honorową Odznaką PTTK,
 • odznaczonym Srebrną Odznaką "Zasłużony Pracownik PTTK" - po 25 letniej przynależności do PTTK,
 • posiadającym uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy,
 • opiekunów SKKT PTTK.
 1. Zniżki w wysokości 50% przysługują w schroniskach PTTK członkom PTTK:
 • odznaczonym Złotą Honorową Odznaką PTTK,
 • odznaczonym Złotą Odznaką "Zasłużony Pracownik PTTK"
 1. Zniżki w wysokości 80% przysługują w schroniskach PTTK Członkom Honorowym PTTK.
 2. Zniżki organizacyjne o których mowa w §4 ust. 1-4 dotyczą:
 • w schroniskach PTTK (obiekty określone w uchwale Prezydium ZG PTTK nr 100/97 z 14.02.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) - noclegu 1 osoby
 • na kempingach przy schroniskach (o których mowa w pkt. 1): opłaty za samochód, przyczepę kempingową lub namiot - opłaty pobytowej za 1 osobę
 • na polach namiotowych przy schroniskach (o których mowa w pkt. 1): opłaty za namiot, postawienie namiotu - opłaty pobytowej za 1 osobę.

Zniżki nie mogą obejmować w jednym schronisku, kempingu, polu namiotowym okresu przekraczającego kolejnych 7 dni.

§5

Zniżki udziela się na podstawie ważnej imiennej "Karty Rabatowej PTTK" oraz legitymacji dokumentującej dodatkowe uprawnienia do zniżek:

 • członkowie Honorowi PTTK - legitymacja nadania godności Członka Honorowego PTTK,
 • członkowie odznaczeni odznakami honorowymi PTTK oraz "Zasłużony Pracownik PTTK" - legitymacji odznaczenia,
 • członkowie PTTK o 25-letnim stażu w Towarzystwie - legitymacji odznaki "25 lat w PTTK",
 • członkowie posiadający uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy - legitymacji uprawnienia,
 • opiekunów SKKT-PTTK - wpisem do legitymacji członka PTTK.
§6

Wymóg posiadania opłaconej rocznej składki członka PTTK konieczny do otrzymania "Karty Rabatowej PTTK", na podstawie której udzielane są zniżki organizacyjne PTTK nie dotyczy Członków Honorowych oraz dzieci i młodzieży z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych zwolnionych z tych opłat na podstawie §6 ust. 2 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18.10.1997 r.

§7
Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Prezydium ZG PTTK.
 
Do góry Do góry

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Traugutta 19
tel. 784 658 636
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl
Nr. konta: BS w Prudniku - 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001