Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział VI

MAJĄTEK PTTK
Art. 56
 1. Majątek PTTK powstaje z:
  1. wpisowego i składek członkowskich;
  2. dochodów z własnej działalności;
  3. dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;
  4. ofiarności publicznej;
  5. darowizn, spadków i zapisów;
  6. innych źródeł.
 2. Przedmiotem praw majątkowych PTTK są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.
Art. 57
 1. Mieniem PTTK jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące PTTK albo oddziałom PTTK. Zarząd Główny PTTK, jeżeli statut inaczej nie stanowi, w stosunkach cywilnoprawnych wykonuje prawa i obowiązki wobec mienia PTTK, w stosunku do którego własność lub inne prawa majątkowe nie przysługują oddziałom PTTK.
 2. Mienie PTTK znajdujące się w posiadaniu oddziału w dniu nabycia osobowości prawnej staje się z tym dniem mieniem tego oddziału.
 3. W przypadku rozwiązania oddziału jego mienie staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.
 4. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła lub klubu.
Art. 58

Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej, przysługuje prawo pierwokupu. Termin do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi trzy miesiące od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.

Art. 59

Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

Art. 60
 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych, umocowanych przez Zarząd jego członków.
 2. W odniesieniu do oddziałów przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PTTK
Art. 61

Zmiany Statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 62

Uchwałę w sprawie rozwiązania PTTK i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Art. 63

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 
Do góry Rozdział V Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl