Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział V

ODDZIAŁY PTTK
Art. 48
 1. Oddział jako terenowa jednostka organizacyjna PTTK powstaje za zgodą Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Uchwała o powołaniu oddziału lub wydzieleniu się z oddziału istniejącego dotychczas może być podjęta wyłącznie przez zebranie koła lub klubu zrzeszającego co najmniej 50 członków zwyczajnych PTTK lub przez zebranie kilku jednostek liczących łącznie co najmniej 50 członków zwyczajnych PTTK.
Art. 49
 1. Oddział obowiązuje Statut PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.
 2. Statut oddziału oparty jest na wzorcowym statucie oddziału uchwalonym przez Zarząd Główny i podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego przed przedłożeniem Sądowi rejestrowemu.
 3. Oddział składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności oddziału z:
  1. przepisami prawa, Statutu PTTK i statutu oddziału;
  2. uchwałami władz naczelnych PTTK oraz władz oddziału;
  3. zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny.
Art. 50
 1. Władzami oddziału są:
  1. zjazd oddziału;
  2. zarząd oddziału;
  3. oddziałowa komisja rewizyjna;
  4. oddziałowy sąd koleżeński.
 2. Władzami koła lub klubu są:
  1. walne zebranie koła lub klubu;
  2. zarząd koła lub klubu;
  3. komisja rewizyjna koła lub klubu.
Art. 51

Oddział może tworzyć komisje , rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

Art. 52

Oddział przekazuje do Zarządu Głównego składki na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.

Art. 53
 1. Oddziały mogą tworzyć jednostki regionalne, programowe i środowiskowe.
 2. Do zadań jednostek regionalnych, tworzonych przez oddziały z terenu województwa należy:
  1. reprezentacja PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielonych pełnomocnictw;
  2. integracja i koordynacja działalności oddziałów;
  3. inspirowanie, inicjowanie i wspomaganie działalności programowej i gospodarczej oddziałów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć;
  4. udzielanie pomocy oddziałom w realizacji ich zadań statutowych;
  5. podejmowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny lub oddziały.
 3. Szczegółowy zakres i tryb działania jednostek, o których mowa w ust. 1 określają ich regulaminy ustalone przez oddziały tworzące te jednostki i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
Art. 54
 1. Uchwały zarządu oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, statutem oddziału lub uchwałami władz naczelnych PTTK.
 2. Zarząd oddziału może być zawieszony przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku:
  1. zaniechania działalności;
  2. rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub statutu oddziału;
  3. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;
  4. działania na szkodę PTTK.
 3. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia zarządu oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 4. Podejmując uchwałę o zawieszeniu zarządu oddziału Prezydium Zarządu Głównego powołuje tymczasowy zarząd oddziału, którego zadaniem jest:
  1. usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;
  2. zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego zjazdu oddziału celem dokonania wyboru nowego zarządu oddziału lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu oddziału.
 5. Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego określonych w ust. 1 - 4 zarządowi oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.
Art. 55
 1. Przynależność oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania oddziału.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje zjazd oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Oddział może być rozwiązany na wniosek Prezydium Zarządu Głównego złożony do organu nadzorującego wprzypadku:
  1. zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania oddziału, o której mowa w art. 48 ust. 2 przez okres dłuższy niż jeden rok;
  2. zaniechania przez oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem PTTK władz i brak jest warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż jeden rok;
  3. jeżeli działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.
 4. W przypadku rozwiązania się oddziału na podstawie uchwały zjazdu oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą zjazdu oddziału.
 5. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego zjazdu oddziału o którym mowa w ust. 2, likwidatorem oddziału staje się zarząd tymczasowy oddziału lub likwidator powołany przez Prezydium Zarządu Głównego.
 6. Koszty likwidacji oddziału pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału.
 
Do góry Rozdział IV cz.2 Rozdział VI i VII Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl