Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział IV cz.2

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Art. 36
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15 - 19 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Prezydium w składzie od 7 do 9 osób, w tym prezesa, wiceprezesów i sekretarza.
Art. 37
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności PTTK.
 2. Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:
  1. kontroluje działalność Zarządu Głównego i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, uchwałami Walnego Zjazdu, zasadami gospodarności i rzetelności;
  2. kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu Głównego nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez PTTK oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych;
  3. przedstawia Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych - wnioski personalne;
  4. przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi o budżecie i jego wykonaniu;
  5. przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi oraz wniosek w sprawie rocznego sprawozdania finansowego.
Art. 38

Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach władz PTTK z głosem doradczym.

Art. 39
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi.
 2. Główna Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zjeździe z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego pełniącym tę funkcję w upływającej kadencji;
 3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Głównego wyłącza ich z kandydowania do władz PTTK w najbliższej kadencji.
Art. 40
 1. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje komisje rewizyjne oddziałów, a w przypadku zaprzestania ich działalności wnioskuje o wybór nowego składu komisji.
 2. Główna Komisja Rewizyjna uchwala wzorcowy regulamin komisji rewizyjnych oddziałów i nadzoruje jego przestrzeganie.
D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
Art. 41
 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 21 - 25 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza oraz przewodniczących stałych zespołów orzekających.
 3. Główny Sąd Koleżeński może powoływać swoje zespoły terenowe.
Art. 42

Główny Sąd Koleżeński działa jako:

 1. Sąd honorowy członków PTTK;
 2. Stały sąd polubowny, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny, w sprawach majątkowych pomiędzy oddziałami PTTK, oddziałami PTTK a PTTK oraz pomiędzy PTTK i oddziałami PTTK a innymi podmiotami gospodarczymi.
Art. 43
 1. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
 2. W pierwszej instancji Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
  1. członków władz naczelnych PTTK wynikłych z ich działalności w tych władzach;
  2. majątkowych między jednostkami wymienionymi w Art. 42 ust. 2.
 3. W drugiej instancji Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
  1. odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów oraz od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji;
  2. odwołań od decyzji dyscyplinarnych innych organów orzekających powołanych przez władze PTTK.
 4. Główny Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w zespołach trzyosobowych, a w drugiej instancji w zespołach pięcioosobowych.
 5. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje stronom odwołanie do drugiej instancji tego sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie.
 6. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w drugiej instancji nie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem kary wykluczenia z PTTK, w przypadku orzeczenia tej kary przysługuje, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie, odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje to odwołanie na posiedzeniu plenarnym.
 7. W sprawach majątkowych strona może żądać uchylenia orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wnosząc skargę do właściwego sądu powszechnego według kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Główny Sąd Koleżeński może w uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednej ze stron, przejąć do rozpoznania sprawy, dla której właściwy jest oddziałowy sąd koleżeński.
Art. 44
 1. Główny Sąd Koleżeński podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w sprawach:
  1. interpretacji Statutu PTTK;
  2. orzekania zgodności uchwał władz PTTK ze Statutem PTTK, statutami oddziałów oraz przepisami prawa.
 2. Orzekając o zgodności uchwał ze statutami lub przepisami prawa, Główny Sąd Koleżeński bada zarówno treść takich uchwał, jak również kompetencje władz oraz zachowanie statutowych wymogów do podjęcia uchwały . Orzeczenie może odnosić się do całej uchwały lub do poszczególnych jej postanowień.
 3. Uchwałę stwierdzającą niezgodność uchwały władzy PTTK ze Statutem lub przepisami prawa Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego przekazuje:
  1. władzy PTTK, która podjęła uchwałę;
  2. wnioskodawcy;
  3. Zarządowi Głównemu, a także Głównej Komisji Rewizyjnej, jeżeli uchwała dotyczy Zarządu Głównego.
Art. 45
 1. Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie;
  2. naganę
  3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat;
  4. wykluczenie z PTTK;
   oraz jako kary zasadnicze lub dodatkowe:
  5. pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK;
  6. pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek organizacyjnych.
 2. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
 3. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
  1. kary określone w ust. 1 pkt 1) i 2) - po upływie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
  2. kara określona w ust. 1 pkt 3) - po upływie 3 lat od zawieszenia,
  3. kara określona w ust. 1 pkt 4) - po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
  4. kary określone w ust. 1 pkt 5) i 6) - po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
 4. Główny Sąd Koleżeński prowadzi centralny rejestr prawomocnie orzeczonych kar.
 5. Główny Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
Art. 46

Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo brać udział w posiedzeniach władz PTTK z głosem doradczym.

Art. 47
 1. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.
 2. Przy rozpatrywaniu spraw majątkowych w skład zespołów orzekających mogą być powoływani przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego arbitrzy nie będący członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego, posiadający wykształcenie i praktykę prawniczą oraz nie związani ze stronami; w takim przypadku zespołowi orzekającemu przewodniczy członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 
Do góry Rozdział IV cz.1 Rozdział V Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl