Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział IV cz.1

WŁADZE PTTK
Art. 20
 1. Najwyższą władzą PTTK jest Walny Zjazd PTTK.
 2. Władzami naczelnymi PTTK są:
  1. Zarząd Główny;
  2. Główna Komisja Rewizyjna;
  3. Główny Sąd Koleżeński.
Art. 21
 1. Władze PTTK pochodzą z wyboru.
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w Art. 20 ust. 2.
 3. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 4. Wybory do władz naczelnych odbywają się w sposób tajny.
 5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.

Ordynację wyborczą określającą zasady wyboru delegatów na Walny Zjazd uchwala Zarząd Główny, a zasady wyboru członków władz naczelnych i ich liczbę określa Walny Zjazd.

Art. 22
 1. Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata.
 2. Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Walnego Zjazdu, z uwzględnieniem przepisu Art. 27 ust. 4.
Art. 23

Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Art. 24

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

A. WALNY ZJAZD
Art. 25
 1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
  1. ustalanie głównych kierunków działania w okresie kadencji;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
  3. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
  4. udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego pełniącym tę funkcję w upływającej kadencji;
  5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne;
  6. nadawanie godności Członka Honorowego PTTK;
  7. uchwalanie Statutu PTTK i jego zmian;
  8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PTTK i przeznaczeniu jego majątku;
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu.
Art. 26
 1. W Walnym Zjeździe udział biorą:
  1. z głosem decydującym delegaci wybrani według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny;
  2. z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych, Członkowie Honorowi PTTK, członkowie wspierający, przewodniczący komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego oraz osoby zaproszone.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.
 4. Walny Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Główny.
Art. 27
 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:
  1. z inicjatywy Zarządu Głównego;
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby zarządów oddziałów;
  4. na żądanie co najmniej 1/4 liczby delegatów.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty złożenia żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4.
 3. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 4. W nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni Walny Zjazd zwyczajny lub delegaci nowo wybrani.
Art. 28
 1. Delegaci na Walny Zjazd wybierani są przez zjazdy oddziałów lub regionalne konferencje oddziałów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.
 2. Podstawą ordynacji wyborczej jest zasada proporcjonalności według liczby członków z opłaconymi składkami za rok ubiegły.
 3. Obszary regionów określa Zarząd Główny.
B. ZARZĄD GŁÓWNY
Art. 29
 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności PTTK w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem PTTK.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 30 do 45 osób.
 3. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład Prezydium.
Art. 30
 1. Zarząd Główny:
  1. decyduje o kierunkach działalności i rozwoju PTTK;
  2. nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych;
  3. zajmuje w imieniu PTTK stanowisko wobec społecznie ważnych problemów;
  4. określa zadania programowe i organizacyjne PTTK;
  5. określa politykę gospodarczą i finansową PTTK;
  6. wykonuje inne funkcje określone w Statucie PTTK oraz przekazane przez Walny Zjazd.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał, należy:
  1. zwoływanie Walnego Zjazdu, uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walny Zjazd i projektu regulaminu obrad Zjazdu;
  2. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz składki dla członków wspierających;
  3. uchwalanie karty praw i obowiązków członka PTTK;
  4. przedstawianie Walnemu Zjazdowi wniosków o nadanie godności Członka Honorowego PTTK;
  5. uchwalanie budżetu rocznego oraz sprawozdań z jego wykonania;
  6. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego i ocena jego działalności;
  7. rozpatrywanie odpowiedzi Prezydium Zarządu Głównego na interpelacje członków władz naczelnych;
  8. tworzenie komisji, rad i zespołów oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
  9. uchwalanie wzorcowego statutu oddziału, regulaminu Zarządu Głównego oraz regulaminów jednostek organizacyjnych PTTK;
  10. powoływanie jednostek gospodarczych, dla których organem założycielskim jest Zarząd Główny i uchwalanie ich regulaminów;
  11. ustanawianie odznaczeń i tytułów honorowych PTTK;
  12. podejmowanie decyzji w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego PTTK oraz wykonywania prawa pierwokupu majątku oddziału;
  13. uchwalanie regulaminu działalności przewodnickiej i zasad działania samorządu przewodnickiego;
  14. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu Głównego w sprawach oddziałów określonych w Art. 54 ust. 1 - 4 Statutu.
Art. 31
 1. Prezydium Zarządu Głównego jako jego organ wykonawczy kieruje działalnością PTTK w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących działalności PTTK z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego, wymienionych w Art. 30 ust. 2.
 2. Prezydium Zarządu Głównego w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością PTTK i reprezentuje je na zewnątrz;
  2. koordynuje i nadzoruje pracę centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych PTTK, nadaje kierunek ich pracy oraz ocenia ich działalność;
  3. wykonuje uchwały Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK;
  4. opracowuje corocznie projekt budżetu PTTK oraz sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je wraz ze sprawozdaniem finansowym do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu łącznie z opinią Głównej Komisji Rewizyjnej;
  5. podejmuje uchwały w sprawach majątkowych z wyłączeniem spraw określonych w Art. 30 ust. 2 pkt. 12;
  6. opiniuje kandydatów na stanowiska kierownicze w biurze Zarządu Głównego oraz w powoływanych przez Zarząd Główny jednostkach organizacyjnych i gospodarczych;
  7. współpracuje z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;
  8. wydaje instrukcje organizacyjne i finansowo - gospodarcze;
  9. podejmuje decyzje w sprawach oddziałów określonych w rozdziale V Statutu PTTK;
  10. ustanawia ogólnopolskie odznaki turystyczne i krajoznawcze;
  11. ustala zasady używania nazwy i odznaki PTTK;
  12. wykonuje inne funkcje określone w Statucie oraz przekazane przez Walny Zjazd i Zarząd Główny.
 3. Prezes Zarządu Głównego zaznajamia Zarząd Główny lub jego Prezydium z wystąpieniami Głównej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowuje się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia.
Art. 32
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dziesięć razy w roku.
Art. 34

Do zakresu działania komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w szczególności: fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki w danej dziedzinie, koordynacja działalności właściwych komisji oddziałowych i klubów.

Art. 35
 1. Komisje stałe są wybierane przez narady aktywu danej dyscypliny lub środowiska, które zwołuje komisja w ciągu trzech miesięcy po Walnym Zjeździe. Kadencja komisji obejmuje okres pomiędzy naradami aktywu.
 2. Zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia komisji, rad i zespołów ustalają regulaminy uchwalone przez nie i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
 
Do góry Rozdział III Rozdział IV cz.2 Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl