Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 10

Członkowie PTTK dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających.
Art. 11

Członkowie zwyczajni PTTK zrzeszają się w oddziałach, kołach i klubach.

Art. 12
 1. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
  1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
 2. Młodzież szkolna może być zrzeszona w szkolnych kołach krajoznawczo - turystycznych PTTK, co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK.
 3. Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału.
Art. 13
 1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.
 2. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2 - 4 oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt.1 z uwzględnieniem przepisów ust. 3 - 5.
 3. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK z wyjątkiem przypadków określonych w
  ust. 5.
  Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  Małoletnim członkom PTTK, zrzeszonym w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym PTTK, przysługuje prawo do udziału w głosowaniu na zebraniach oraz mogą oni wybierać i być wybierani do władz koła, do którego należą.
Art. 14

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.
Art. 15

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa Karta Praw i Obowiązków członka PTTK uchwalona przez Zarząd Główny.

Art. 16
 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
  1. wystąpienia;
  2. skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego;
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
 2. W przypadku utraty członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.
Art. 17
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność PTTK i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Głównego lub zarządu właściwego oddziału.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału PTTK.
Art. 18

Członek wspierający ma prawo:

 1. brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK.
Art. 19
 1. Członkom zwyczajnym PTTK, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce może być nadana godność Członka Honorowego PTTK.
 2. Godność Członka Honorowego PTTK nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
 
Do góry Rozdział II Rozdział IV cz.1 Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl


OEaDjMV6nXW.q4Z6W9gTl81DRy36DL.97&l=11">'); //-->