Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Art. 7
 1. Celem statutowym PTTK jest rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.
 2. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.
 3. PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 4. PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych.
Art. 8

PTTK

 1. budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski;
 2. krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne;
 3. szerzy kulturę turystyki, wykorzystuje poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa;
 4. pomaga w wędrownictwie indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spływy i inne imprezy, tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania;
 5. szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie;
 6. aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury;
 7. popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów;
 8. współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą;
 9. szkoli kadry dla realizacji celów PTTK;
 10. kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego poprzedników, dba o archiwizowanie dokumentów;
 11. prowadzi działalność przewodnicką i umożliwia przewodnikom tworzenie organizacji samorządowych w ramach PTTK.
Art. 9

PTTK realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności;
 2. rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach;
 3. organizowanie i obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych;
 4. rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi;
 5. wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych;
 6. kształcenie i doskonalenie społecznych oraz zawodowych kadr turystyczno - krajoznawczych, nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych;
 7. ustanawianie i nadawanie odznak turystycznych oraz krajoznawczych;
 8. organizowanie oraz popieranie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski, między innymi przez działalność wydawniczą, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie muzeów, zbiorów, bibliotek, pracowni krajoznawczych itp.;
 9. rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej;
 10. dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności wybitnych postaci turystyki i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego poprzedników;
 11. prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego, sportowego oraz warsztatów naprawczych;
 12. produkowanie pamiątek turystycznych, krajoznawczych oraz ekwipunku turystycznego i sportowego;
 13. budowanie i utrzymywanie obiektów turystycznych, gastronomicznych, sportowych oraz innych urządzeń istotnych dla turystów;
 14. inicjowanie, prowadzenie i popieranie prac, w tym także naukowych, wynikających z celów PTTK;
 15. organizowanie turystyki zagranicznej wyjazdowej i przyjazdowej;
 16. utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką;
 17. prowadzenie działalności gospodarczej, w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających pozyskanie środków na realizację celów i zadań PTTK.
 
Do góry Rozdział I Rozdział III Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl