Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone 16 września 2002 r. przez XV Walny Zjazd PTTK, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców - 27 marca 2002 r. pod numerem KRS 0000100817, Dział 1, Rubryka 4 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS z 25 marca 2002 r. (sygn. akt WA XIX Ns - Rej. KRS 420/02/052/).

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

Działające na podstawie niniejszego Statutu stowarzyszenie, powstałe w 1950 roku z połączenia się utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, przekształconego w 1920 roku w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, nosi nazwę:
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
, zwane dalej w skrócie PTTK i jest następcą prawnym oraz spadkobiercą tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw.

Art. 2
 1. Terenem działalności PTTK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.
 2. PTTK może tworzyć jednostki organizacyjne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli możliwość taką dopuszcza ustawodawstwo danego kraju.
Art. 3

PTTK posiada osobowość prawną.

Art. 4

PTTK może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Art. 5
 1. PTTK używa odznaki organizacyjnej w formie zielonego koła przedstawiającego różę wiatrów, w które wpisane są: biało - czerwona strzałka kompasu, kontur Polski w kolorze zielonym z zaznaczonym biało biegiem Wisły oraz biegnący przez środek biały cieniowany napis PTTK. Wzór odznaki organizacyjnej stanowi załącznik do Statutu PTTK.
 2. Nazwa i odznaka organizacyjna PTTK podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zarząd Główny PTTK używa sztandaru o wymiarach 1 x 1 metr, na którym z jednej strony znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy 60 cm. Na drugiej stronie sztandaru, na zielonym tle znajduje się napis: "Tylko poznawszy swój kraj można gorąco go ukochać i owocnie dla niego pracować. Drzewce sztandaru zakończone jest metalowym napisem PTTK."
 4. Oddziały PTTK mogą używać sztandaru o wymiarach 1 x 1 metr, na którym z jednej strony znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej z odznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnicy 60 cm . Druga strona sztandaru jest ustalana przez właściwy zarząd oddziału PTTK.
 5. Zarząd Główny i zarządy oddziałów PTTK używają okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, zaś w środku: Zarząd Główny lub nazwa oddziału oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 6
 1. Jednostkami organizacyjnymi PTTK są oddziały, koła i kluby oraz jednostki specjalistyczne.
 2. Oddziały posiadają osobowość prawną, którą nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.
 3. Jednostkami specjalistycznymi są : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie i Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi.
 4. Oprócz wymienionych w ust. 3, Zarząd Główny może tworzyć inne jednostki specjalistyczne działające na podstawie regulaminów nadanych przez Zarząd Główny.
 5. Jednostkami organizacyjnymi oddziału są koła i kluby.
 
Do góry Rozdział II Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl