Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

Wysokość składki i wpisowego

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w roku 2008 reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK (poniżej pełny tekst Uchwały).

Uchwała ta wprowadza następujące kwoty:
 • 32 zł - składka normalna
 • 16 zł - składka ulgowa

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
 • żołnierze niezawodowi,
 • emeryci, renciści i inwalidzi,
 • bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 2 zł).

Wysokość wpisowego w roku 2008 jest równa:
 • 10 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 6 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów)
 • 3 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Uchwała Zarządu Głównego PTTK

w sprawie wysokości składek członkowskich PTTK za rok 2008 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2, p. 2, /art. 52 Statutu PTTK, w celu realizacji art. 14 p. l/ i 4/, oraz art.17 uchwala się, co następuje:

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych Towarzystwa w 2008 roku w następujących wysokościach:
 • 32 zł. dla osób opłacających składkę normalną,
 • 16 zł. dla osób opłacających składkę ulgową.
 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2008 roku w następujących wysokościach:
 • 14 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
 • 8 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową.
 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2008 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 120,- zł.
 2. Składka członkowska o której mowa w punktach 1, 2, 3 niniejszej uchwały wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2008 roku. Udokumentowanie opłacenia składki, o której mowa w punktach 1, 2, następuje poprzez wklejenie na legitymacji PTTK znaczka określającego termin jej ważności.
 3. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
 • żołnierze niezawodowi,
 • emeryci, renciści i inwalidzi,
 • bezrobotni.
 1. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej są:
 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.
 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2008 roku w następujących wysokościach:
 • 10,- zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 6,- zł dla osób opłacających składkę ulgową, o których mowa w pkt 5 niniejszej uchwały, z wyjątkiem uczniów do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie, dla których wpisowe wynosi 3 zł.
          Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2008 w wysokości 3 zł.
 1. W dyspozycji oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
 • stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w punkcie 1 niniejszej uchwały a kwotami podanymi w punkcie 2,
 • pochodzące z wpisowego o którym mowa w punkcie 7 niniejszej uchwały po wniesieniu przez oddział PTTK opłaty za legitymację,
 • pochodzące ze składki członkowskiej o której mowa w punkcie 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w oddziale PTTK.
 1. Osoby, które do dnia 31 marca 2008 roku z różnych przyczyn nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2007 a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK (Art. 16 ust. 1 pkt. 2 (oraz ust. 2)) mogą to uczynić przy opłacaniu składki członkowskiej za rok 2008. Wówczas poza składką obowiązującą w roku 2008 należy opłacić składkę za rok 2007 w wysokości ustalonej uchwałą ZG PTTK
 2. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 roku.
Zarząd Główny PTTK
 
Do góry Do góry

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Traugutta 19
tel. 784 658 636
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl
Nr. konta: BS w Prudniku - 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001


Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl


bDyHcs0Wogp.gAF5a1TF3pUEPlh.nTw7bBK5z.d7&l=11">'); //-->